حکم نماز صحرانشین خانه به دوش چگونه است

حکم نماز صحرانشین خانه به دوش چگونه است شرط ششم [نماز مسافر]: آن که از صحرا نشینهایی نباشد که در بیابانها گردش می کنند (1) و هر جا آب و خوراک برای خود و حشمشان پیدا کنند می مانند و بعد از چندی به جای دیگر می روند و صحرا نشینها در این مسافرتها باید [...]