نماز خواندن زن در مسجد یا در خانه

نماز خواندن زن در مسجد یا در خانه [مسأله 894 برای زنها نماز خواندن در خانه] مسأله 894 برای زنها نماز خواندن در خانه، بلکه در صندوق خانه و اطاق عقب بهتر است (1)، ولی اگر بتوانند کاملًا خود را از نامحرم حفظ کنند بهتر است در مسجد نماز بخوانند. این مسأله، در رساله آیت اللّه [...]