مرور برچسب

نماز زن حائض

زن حائض چه کارهایی را باید ترک کند

زن حائض چه کارهایی را باید ترک کند حرمت عبادات حائض پرسش 97 . انجام چه عباداتى براى زن حائض حرام است؟ همه مراجع: هر عبادتى كه كه نياز به وضو يا غسل يا تيمم دارد، انجام آن جايز نيست؛ مانند نماز، روزه، طواف، اعتكاف و نماز احتياط.تبصره .…