نماز در هتل و مکان های عمومی

نماز در هتل و مکان های عمومی [ نماز خواندن در مسافر خانه و حمام] مسأله 878 نماز خواندن در مسافر خانه و حمام و مانند اینها که برای واردین آماده است (1) اشکال ندارد (2) (و اگر وثوق (3) پیدا نشود که صاحبش راضی است مشکل است (4)) ولی در غیر این قبیل جاها، [...]