هم سطح بودن مکان سجده در نماز

هم سطح بودن مکان سجده در نماز [ جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش پست تر] مسأله 1057 جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش (1) پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد (2)، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتانش پست تر و بلندتر از چهار [...]