نماز در زمین های وسیع بدون اجازه صاحب آن

نماز در زمین های وسیع بدون اجازه صاحب آن مسأله 879 در زمین بسیار وسیعی که از دِه دور و چراگاه حیوانات است اگر چه صاحبانش راضی نباشند نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشکال ندارد و در زمینهای زراعتی هم که نزدیک دِه است و دیوار ندارد (1) اگر چه در مالکین [...]