وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز در زمین کشاورزی

نماز در زمین های وسیع بدون اجازه صاحب آن

نماز در زمین های وسیع بدون اجازه صاحب آنمسأله 879 در زمین بسیار وسیعی که از دِه دور و چراگاه حیوانات است اگر چه صاحبانش راضی نباشند نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشکال ندارد و در زمینهای زراعتی هم که نزدیک دِه است و دیوار ندارد (1)…