مرور برچسب

نماز در خانه

نماز در خانه خمس نداده چه حکمی دارد

نماز در خانه خمس نداده چه حکمی دارددر نوشتار قبل حکم وضو گرفتن در خانه كسي كه خمس نمي دهد مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید.مسأله 873 اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن…