وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز در خانه میت

نماز در ملک میتی که بدهکار است

نماز در ملک میتی که بدهکار استمسأله 876 تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است (1) ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن میّت معمول است اشکال ندارد و نیز اگر بدهکاری او کمتر از مالش باشد و ورثه هم تصمیم داشته باشند…

نماز در خانه میت که خمس نداده است

نماز در خانه میت که خمس نداده استدر نوشتار درباره خمس اموال میت بحث شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.نماز در خانه خمس نداده آيا در خانه ميتى كه خمس بدهكار است، مى‏شود نماز خواند؟ امام و فاضل: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن…

نماز در مکان غصبی چه حکمی دارد

نماز در مکان غصبی چه حکمی داردمکان نمازگزارمسأله 866 کسی که در ملک غصبی نماز می خواند اگر چه روی فرش و تخت و مانند اینها باشد (1) نمازش باطل است (2) ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی (3) مانعی ندارد (4). (1) (خوئی، تبریزی:)…