وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز در خانه شراکتی

نماز در ملک مشاع بدون اجازه شرکا

نماز در ملک مشاع بدون اجازه شرکا نماز خواندن در آپارتمان و منزلی که مشارکتی ساخته شده است و سهم هر یک با توافق و قولنامه و مانند آن مشخص شده است نیازی به اجازه سایر شرکا ندارد و صحیح است.  مسأله 872 کسی که در ملکی با دیگری شریک…