فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز

فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز 1- در نوشتار قبل «نشانه و اعمال استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- لازم به ذکر است اگر خون استحاضه زن جریان داشته باشد و قطع نشود، حکم دیگری دارد که در نوشتار دیگری مطرح شده است، [...]