نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد

نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد   نماز با تيمم پرسش 193 . پس از بر طرف شدن عذر، آيا نمازهايى را كه با تيمم خوانده ايم، بايد دوباره قضا كنيم؟ همه مراجع: خير، قضا لازم نيست.[1] پرسش 194 . آيا كسى كه براى جنابت، تيمم بدل از غسل كرده است، مى تواند نمازهاى [...]