کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند

کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند در نوشتار قبل حکم «نماز خواندن بر روي صندلي« مطرح شد از اینجا کلیک کنید و حتما در تکمیل بحث بخوانید.  [ اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود] مسأله 969 اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود باید بنشیند (1) و اگر از نشستن هم [...]