وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز احتیاط

نماز احتیاط چگونه است

نماز احتیاط چگونه استنماز احتیاط  مسأله 1215 کسی که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سلام نماز باید فوراً نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند (1) و به رکوع رود و دو سجده نماید، پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است،…