نماز احتیاط چگونه است

نماز احتیاط چگونه است نماز احتیاط [کسی که نماز احتیاط بر او واجب است] مسأله 1215 کسی که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سلام نماز باید فوراً نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند (1) و به رکوع رود و دو سجده نماید، پس اگر یک رکعت نماز احتیاط [...]