مرور برچسب

نقل فتوا

وظیفه کسی که فتوا را اشتباه نقل کند

وظیفه کسی که فتوا را اشتباه نقل کندمسأله 13 اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شده، ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده (1) (در صورتی که ممکن باشد) (2) باید…