وظیفه کسی که فتوا را اشتباه نقل کند

وظیفه کسی که فتوا را اشتباه نقل کند [اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید] مسأله 13 اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شده، ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده (1) (در صورتی که [...]