مرور برچسب

نفاس

سزارين و خون نفاس +نظر10مرجع

سزارين و خون نفاس سزارين و خون نفاس خون سزارين پرسش 237 . خانم هايى كه زايمانشان به صورت عمل سزارين است، خونى كه از مجراى طبيعى خارج مى شود خون نفاس است؟ همه مراجع (به جز تبريزى): آرى، خون نفاس است و بايد به احكام نفاس عمل كنند. آيه …

غسل چله بعد از زایمان

غسل چله بعد از زایمان غسل چله بعد از زایمان1- احکام جامع خون نفاس بعد از زایمان را از اینجا کلیک کنید و حتما در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- غسل چله از جهت شرعي مبنا ندارد و چه بسا سبب برخي از خرافات نيز شده است  كه بايد از آن…

خون نفاس چيست

خون نفاس چيستدر نوشتار قبل حکم غسل چله بعد از زایمان  مطرح شد از اینجا کلیک کنید و حتما در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.نفاس پرسش 218 . خون نفاس چيست؟ «نفاس» از ماده «نفس» گرفته شده است. «نفس» چندين معنا دارد كه يكى از اين معانى،…