مرور برچسب

نفاس بيش از ده روز

ديدن خون بعد زايمان تا بيش از ده روز

ديدن خون بعد زايمان تا بيش از ده روز خون بيش از ده روز پرسش 238 . اگر زن بعد از زايمان تا بيش از ده روز خون ببيند، تكليفش چيست؟ همه مراجع (به جز تبريزى): اگر از زنانى است كه عادت ماهانه دارد، بايد به اندازه عادتش نفاس و بقيه را استحاضه قرار…