ديدن خون بعد زايمان تا بيش از ده روز

ديدن خون بعد زايمان تا بيش از ده روز خون بيش از ده روز پرسش 238 . اگر زن بعد از زايمان تا بيش از ده روز خون ببيند، تكليفش چيست؟ همه مراجع (به جز تبريزى): اگر از زنانى است كه عادت ماهانه دارد، بايد به اندازه عادتش نفاس و بقيه را استحاضه قرار دهد. [...]