مرور برچسب

نشستن بین دو سجده

آیا بین دو سجده نشستن لازم است

آیا بین دو سجده نشستن لازم استمسأله 1056 بعد از تمام شدن ذکر سجده اول باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود.توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات…