آیا بین دو سجده نشستن لازم است

آیا بین دو سجده نشستن لازم است  [بعد از تمام شدن ذکر سجده اول باید بنشیند] مسأله 1056 بعد از تمام شدن ذکر سجده اول باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود. توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و [...]