آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب است

آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب است [در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد] مسأله 1075 در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد، مثل رکعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا (1) اگر بعد از سجده دوم بدون آن که مقداری بنشیند برای رکعت بعد برخیزد نمازش صحیح است [...]