وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نشستن بعد از سجده

آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب است

آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب استمسأله 1075 در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد، مثل رکعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا (1) اگر بعد از سجده دوم بدون آن که مقداری بنشیند برای رکعت بعد برخیزد نمازش صحیح است (2) ولی بنا بر احتیاط واجب (3)…