مرور برچسب

نزديكي در جنابت

نزديكي زن و شوهر در حال جنابت

نزديكي زن و شوهر در حال جنابت نكته: نزديكي در حال جنابت مكروه است اما بايد توجه كرد آن جنابتي منظور ماست كه از راه احتلام و ... باشد، نه اينكه زن و شوهر نزديكي كرده اند و پس از گذشت زماني مي خواهند دوباره آميزش داشته باشند. اين نزديكي دوم…