اگر تعداد نماز قضا را نمی داند

اگر تعداد نماز قضا را نمی داند 1-در نوشتار قبل حکم و تکلیف ندانستن تعداد روزه قضا مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-احکام نماز قضا را از اینجا کلیک کنید  و بخوانید.  [اگر احتمال دهد که نماز قضایی دارد] مسأله 1374 اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا نمازهایی [...]