نخواندن سوره در نماز بخاطر تنگی وقت

نخواندن سوره در نماز بخاطر تنگی وقت  [ اگر وقت نماز تنگ باشد] مسأله 979 اگر وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثلًا بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده، یا چیز دیگری به او صدمه بزند (1)، نباید سوره را بخواند (2) و اگر در کاری [...]