مرور برچسب

نحوه محاسبه خمس

چگونه خمس را حساب مي كنند

چگونه خمس را حساب مي كنند محاسبه خمس احكام خمس ظرايف خاص به خود را دارد شما مي توانيد ويژه نامه احكام خمس را از «اينجا» ببينيد. پرسش 6 . راه محاسبه خمس را ذكر نماييد.كشاورزان، كارمندان، كارگران، كاسب ها و هر كس كه درآمد كسب دارد،…