مرور برچسب

نحوست

روزهای سعد و نحس

روزهای سعد و نحس در نوشتار قبل به صورت جامع نظرات علما درباره نحس بودن ماه صفر مطرح شد از اینجا کلید کنید و در تکمیل نوشتار حاضر بخوانیدسعد و نحس ايّام قضیّۀ نحوست برخی ایّام و ساعات، از نظر شرعی، قضیّۀ مشهوری است و انکار اصل قضیّه مشکل…

نحس بودن ماه صفر و نظر علما درباره آن

نحس بودن ماه صفر و نظر علما درباره آننحوست ایام پرسش :وجه نحوست ایام از جمله ماه صفر چیست؟ پاسخ :ایام ذاتا سعد و نحس ندارد مگر به خاطر حوادثی که در آن واقع شده و لذا چون در ماه صفر سه تن از معصومین علیهم السلام چشم از جهان بسته…