حکم نجس شدن قرآن کریم

حکم نجس شدن قرآن کریم [نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است] مسأله 135 نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است، و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. (خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) مسأله نجس کردن خطّ و ورق قرآن در صورتی که مستلزم هتک باشد (خوئی، تبریزی: بی اشکال) حرام [...]