مرور برچسب

نجس شدن آب

شک در نجاست و پاکی آب

شک در نجاست و پاکی آبدر نوشتار قبل نجس شدن آب کر و قلیل مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 55 آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه، پاک است (1). و آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه، نجس است (2). (1)…