نجس شدن اعضاي وضو

نجس شدن اعضاي وضو طهارت اعضا پرسش 34 . در وضو اگر كف پاى انسان نجس باشد (ولى جاى مسح نجس نباشد) و مسح كند؛ آيا وضو صحيح است؟ همه مراجع: آرى، وضو صحيح است و نجاست كف پا ارتباطى با روى پا كه جاى مسح است، ندارد. تبصره. نماز با لباس و يا بدن [...]