مرور برچسب

نجس بودن محل وضو

نجس شدن اعضاي وضو

نجس شدن اعضاي وضومسأله 278 اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شک کند که پیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه (1)، چنانچه (2) در موقع وضو ملتفت پاک بودن و نجس بودن آن جا نبوده ، وضو باطل است . (3) و اگر می داند ملتفت بوده (4) یا شک…