مرور برچسب

نجاست ذاتي

نجاست اهل کتاب

 نجاست اهل کتاب نجاست اهل کتابس 313: بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضی دیگر به طهارت آنها، رأی جنابعالی چیست؟ ج: نجاست ذاتى اهل کتاب معلوم نيست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتى هستند. س 314: آیا آن دسته از اهل کتاب…