نجاست اهل کتاب

 نجاست اهل کتاب نجاست اهل کتاب مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 313: بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضی دیگر به طهارت آنها، رأی جنابعالی چیست؟ ج: نجاست ذاتى اهل کتاب معلوم نيست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتى هستند. س 314: آیا آن دسته [...]