وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نجاسات چند تاست

نجاسات

نجاساتانواع نجاسات مسأله 83 نجاسات یازده چیز (1) است: اول: بول،   . دوم: غائط،  . سوم: منی، . چهارم: مردار،. پنجم: خون، . ششم و هفتم: سگ و خوک،  . هشتم: کافر، (2)   . نهم: شراب، (3)  . دهم: فقّاع، (4)  .  یازدهم: عرق شتر…