نجاسات

نجاسات انواع نجاسات مسأله 83 نجاسات یازده چیز (1) است: اول: بول،    [اینجا کلیک کنید]. دوم: غائط،  [اینجا کلیک کنید]. سوم: منی، [اینجا کلیک کنید]. چهارم: مردار،[اینجا کلیک کنید]. پنجم: خون، [اینجا کلیک کنید]. ششم و هفتم: سگ و خوک،  [اینجا کلیک کنید]. هشتم: کافر، (2)   [اینجا کلیک کنید]. نهم: شراب، (3)  [اینجا کلیک کنید]. دهم: فقّاع، (4)  [اینجا کلیک [...]