وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نافله مغرب

نماز نافله چگونه است

نماز نافله چگونه استمسأله 764 نمازهای مستحبّی زیاد است و آنها را نافله گویند و بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله های شبانه روز بیشتر سفارش شده (1) و آن ها در غیر روز جمعه سی و چهار رکعتند که هشت رکعت آن نافله ظهر و هشت رکعت نافله عصر و…