نماز در ملک میتی که بدهکار است

نماز در ملک میتی که بدهکار است [مسأله 876 تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است] مسأله 876 تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است (1) ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن میّت معمول است اشکال ندارد و نیز اگر بدهکاری او کمتر از [...]