وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مکروهات روزه

کارهایی که برای روزه دار مکروه است

کارهایی که برای روزه دار مکروه استآن چه برای روزه دار مکروه استمسأله 1657 چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است: دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد، انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و…