کارهایی که برای روزه دار مکروه است

کارهایی که برای روزه دار مکروه است آن چه برای روزه دار مکروه است [ چند چیز برای روزه دار مکروه است] مسأله 1657 چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است: دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد، انجام دادن [...]