مرور برچسب

مکان غصبی

وضو گرفتن با آب غصبی

وضو گرفتن با آب غصبی1-در نوشتار قبل « مباح بودن آب وضو » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- اگر ظرف وضو غصبی باشد حکم دیگری دارد که باید از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.شرط سوم: آن که آب وضو مباح…

نماز در جایی که نمی داند غصبی است

نماز در جایی که نمی داند غصبی استاگر در جایی که نمی داند غصبی است] مسأله 869 اگر در جایی که نمی داند غصبی است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، یا در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است…

نماز در مکان غصبی چه حکمی دارد

نماز در مکان غصبی چه حکمی داردمکان نمازگزارمسأله 866 کسی که در ملک غصبی نماز می خواند اگر چه روی فرش و تخت و مانند اینها باشد (1) نمازش باطل است (2) ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی (3) مانعی ندارد (4). (1) (خوئی، تبریزی:)…