وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مکان امام جماعت

جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم

جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموممسأله 1415 جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد ولی اگر مکان امام مقدار خیلی کمی بلندتر باشد (1) اشکال ندارد (2) و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد، در صورتی که…