مس ميت با دستكش

مس ميت با دستكش در نوشتار قبل « احکام جامع مس میت» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. مس ميت با دستكش پرسش 133 . اگر مس ميت با دستكش صورت گيرد، باز غسل مس ميت لازم است؟ همه مراجع: خير، غسل واجب نمى شود. [1]. العروة الوثقى، فصل فى [...]