مرور برچسب

موزیک نظامی

حکم گوش دادن به آهنگ های رژه نظامی

حکم گوش دادن به آهنگ های رژه نظامیحضرت آیت الله مکارم شیرازیآهنگ های رژه نظامی پرسش : چه نوع آلات موسیقى حرام است، آیا آهنگهایى که همراه با رژه نظامى نواخته مى شود حرام است؟ پاسخ : منظور آلاتى است که غالباً از آن براى حرام استفاده…