مرور برچسب

موارد وجوب وضو

وضو در چه مواردي واجب مي شود

وضو در چه مواردي واجب مي شوددر نوشتار قبل « نظر مراجع از رساله » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.موارد وجوب وضو پرسش 3 . براى چه كارهايى بايد وضو گرفت؟همه مراجع: مهم ترين موارد وضو عبارت است از:…