وضو در چه مواردي واجب مي شود

وضو در چه مواردي واجب مي شود در نوشتار قبل « نظر مراجع از رساله » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. موارد وجوب وضو پرسش 3 . براى چه كارهايى بايد وضو گرفت؟ همه مراجع: مهم ترين موارد وضو عبارت است از: طواف واجب كعبه؛ سجده و تشهد فراموش [...]