وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

منی زن

جنابت زنان چگونه است

جنابت زنان چگونه است جنابت زنان چگونه استدر نوشتار قبل « احكام تشخيص مني در مردان و زنان و تفاوت رطوبت هاي خارج شده» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.جنابت زنان  جنابت همان طور که در مردان اتفاق می افتد…