حکم نجاست منی انسان و حیوان

حکم نجاست منی انسان و حیوان در نوشتار قبل «ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 3 منی [منی حیوانی که خون جهنده دارد] مسأله 87 منی حیوانی (1) که خون جهنده دارد، نجس است (2). (1) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) منی انسان [...]