منكر نماز كه ضروري دين است چه حكمي دارد

 منكر نماز كه ضروري دين است چه حكمي دارد مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 336: آیا اگر کسی بعضی از ضروریات دین مانند روزه و غیر آن را انکار کند، حکم کافر را دارد یا خیر؟ ج: اگر انکار هر يک از ضروريات دين به انکار رسالت يا تکذيب پيامبر اکرم [...]