احکام مسکرات‏ و حكم انواع الكل

احکام مسکرات‏ و حكم انواع الكل مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 301: آيا مشروبات الکلى نجس است؟ ج: مشروبات مست‌کننده بنا بر احتياط نجس است. س 302: آب انگورى که با آتش جوشيده شده و دو ثلث آن کم نشده است، ولى مست‌کننده نيست، چه حکمى دارد؟ ج: خوردن آن حرام است، ولى [...]