حكم ملاعبه با همسر در حال روزه

حكم ملاعبه با همسر در حال روزه ملاعبه كردن به معني بازي است. و در اصطلاح به معني بازي جنسي با همسر بدون نزديكي نيز گفته مي شود .  ملاعبه هنگام روزه [ اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند] مسأله 1595 اگر روزه دار بدون قصد بیرون [...]