مرور برچسب

مكروهات حائض

چه كارهايي بر زن حائض مكروه است

چه كارهايي بر زن حائض مكروه است مكروهات حائض پرسش 130 . چه كارهايى بر زن حائض مكروه است؟ كارهاى زير بر زن حائض مكروه است:خواندن قرآن؛ همراه داشتن قرآن؛ دست زدن به حاشيه و مابين خط هاى قرآن؛ خضاب كردن به حنا و مانند آن.…