مرور برچسب

مكروهات جنابت

کارهایی که بر جنب مکروه است

کارهایی که بر جنب مکروه استچیزهایی که بر جنب، مکروه استمسأله 356 نُه چیز (1) بر جنب مکروه است (2): اول و دوم: خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضو بگیرد (3) مکروه نیست. (4) سوم: خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‌هایی که سجده واجب ندارد. (5)…