کارهایی که بر جنب مکروه است

کارهایی که بر جنب مکروه است چیزهایی که بر جنب، مکروه است [ نُه چیز بر جنب مکروه است] مسأله 356 نُه چیز (1) بر جنب مکروه است (2): اول و دوم: خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضو بگیرد (3) مکروه نیست. (4) سوم: خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‌هایی که سجده واجب ندارد. [...]