مرور برچسب

معنی غیرت

معنی غیرت درست و نادرست از نظر دین

معنی غیرت درست و نادرست از نظر دین معنی غیرت درست و نادرست از نظر دیندر نوشتار قبل « روایاتی درباره غیرت» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.غیرت صفتى است که انسان را وادار به دفاع شدید از دین و آیین و…