آيا مقام امامان با هم فرق مي كند

آيا مقام امامان با هم فرق مي كند سوال: ایا ائمه در مقام و منزلت از همدیگر تفاوت دارن،یعنی ممکنه در مقامات از هم دیگر بالاتر و یا کم تر باشند؟ پرسش كننده آقاي كميل تجلايي . جواب: شناخت دقيق و كامل امام؛ مقدور انسانهاي عادي نيست، لذا ما نمي توانيم اوج كمالات امامان را [...]