مرور برچسب

معلول ذهنی

حکم نگاه به زنان عقب افتاده ذهنی که حجاب کافی ندارند

حکم نگاه به زنان عقب افتاده ذهنی که حجاب کافی ندارندمطابق نظر آيت الله خامنه اينگاه به زنان معلول ذهنی س. حکم نگاه به زنان عقب افتاده ذهنی که پوشش کافی و کامل ندارند را بیان فرمایید؟ج. در نگاه به اجنبیه فرقی بین زنان مذکور و زنان…

آیا نماز بر افراد معلول ذهنی واجب است

آیا نماز بر افراد معلول ذهنی واجب است مطابق نظر آيت الله خامنه ايپرسش: آيا بر كودكان عقب‌ مانده ذهنى، نماز واجب است؟ پاسخ: اگر عرفاً دیوانه باشد، تکلیفی ندارد و در غیر این صورت حکم سایر مکلفین را دارد. منبع: استفتاء سایت هدانا از…

نماز و روزه افراد عقب مانده ذهنی

نماز و روزه افراد عقب مانده ذهنی در نوشتار قبل «محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم عقب مانده های ذهنی در مورد تکالیف شرعی پرسش : عقب مانده…