امامت شخص ناقص‏ العضو

امامت شخص ناقص‏ العضو امامت شخص ناقص‏ العضو س 592: اقتدا به معلولين عزيز براى نماز در موارد زير چه حکمى دارد؟ 1. معلولينى که فاقد عضوى از اعضاى بدن نيستند ولى به دليل معيوب بودن پا، با تکيه بر عصا و ديوار مى‏ توانند بايستند. 2. معلولينى که فاقد بند انگشت دست يا پا و يا [...]