حكم معاينه توسط دكتر

حكم معاينه توسط دكتر حكم معاينه توسط دكتر در نوشتار قبل حكم«نگاه به عورت» مطرح شد، در ادامه نظرات مراجع تقليد را در باره معاينه بدن توسط پزشك را مطالعه نماييد.   مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1296: کلمه «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن یا نظر به او توسط [...]